پروژه احداث بازار کوثر ۱۵

پروژه احداث بازار کوثر ۱۵ واقع شهرک زاینده رود (پینارت) ذیل هدف کلان اصفهان ۱۴۰۰