تالارهای بسته بندی و سورتینگ

تالارهای بسته بندی و سورتینگ واقع در میدان مرکزی میوه و تره بارتالارهای 9 تا 11

تالارهای بسته بندی و سورتینگ


مکان

میدان مرکزی میوه و تره بارتالارهای 9 تا 11

تاریخ شروع: 1401/07/21

آدرس: میدان مرکزی میوه و تره بارتالارهای 9 تا 11


مساحت: 4000 متر مربع


هزینه: 400.000.000.000 ریال