تالار آبزیان

تالار آبزیان واقع در میدان مرکزی میوه و تره بارتالار23

تالار آبزیان


مکان

میدان مرکزی میوه و تره بارتالار 23

تاریخ شروع: 1401/07/21

آدرس: میدان مرکزی میوه و تره بارتالار23


مساحت: 4000 متر


زیر بنا: 5160 متر مربع


هزینه: 450.000.000.000 ریال