تعطیلی مجتمع بهتوانی غدیر در پی ارتحال مجتهد عالی مقام حضرت آیت الله محمد علی ناصری

کلیه نوبتهای آزاد صبح روز یک شنبه مورخ ۶/۶/ ۱۴۰۱ از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۴ تعطیل می باشد.

تعطیلی مجتمع بهتوانی غدیر در پی ارتحال مجتهد عالی مقام حضرت آیت الله محمد علی ناصری

قابل توجه مراجعین محترم :

به مناسبت ارتحال مجتهد عالی مقام حضرت آیت الله محمد علی ناصری و اعلام عزای عمومی ، کلیه نوبتهای آزاد صبح روز یک شنبه مورخ ۶/۶/ ۱۴۰۱ از ساعت ۸/۳۰ الی ۱۴ تعطیل می باشد.

مدیریت مجتمع بهتوانی غدیر