آزادسازی ۵۶۰ هکتار زمین

آزادسازی ۵۶۰ هکتار زمین برای ساخت شهرک های کارگاهی

آزادسازی ۵۶۰ هکتار زمین

با پـر شـدن ظرفیـت سـه شـهرک کارگاهـی در اصفهـان، اکنون بـرای هدایـت و جایگزینی مشـاغل مزاحـم بایـد از ظرفیتهـای دیگـری در ایجـاد و سـاخت شـهرک کارگاهـی در اصفهـان اسـتفاده کـرد. بـه گـزارش جـام جـم؛ اخیـرا بحـث سـاماندهی برخـی مشـاغل شـهری بـا توجه بـه ترافیک روز افـزون و ترددهـای مکـرر و ایجـاد مزاحمتهـای شـهری بیشـتر مطـرح شـده اسـت امـا قطعـا بایـد بـرای سـاماندهی آن امالکـی در اختیـار باشـد تـا بتـوان بـرای سـاماندهی و انتقال برخی مشـاغل برنامه ریزی کرد. یکی از بخشهای مهم سـازمان میوه وتره بار و سـاماندهی مشـاغل شهری شـهرداری اصفهان، بخش امالک سـازمان است،چنان که اگر سازمان ساماندهی مشاغل شهری را همانند یک موتور در نظر بگیریم سوختش از طریـق واحـد املاک تهیـه میشـود؛ در واقـع این بخش همان وظیفه تهیـه و در اختیار گذاشـتن املاک بـرای سـاماندهی مشـاغل شـهری مزاحـم را برعهـده دارد امـا قطعـا انتخاب و خرید امالک برای سـاماندهی مشـاغل به همین راحتی نیسـت و با مسـائل و مشـکالت زیـادی مواجـه اسـت.درباره جزئیـات، نحـوه واگذاری و انتخاب یـک مکان برای سـاماندهی مشـاغل بـا محمـد مجیـری مدیـر عامـل سـازمان میادیـن میـوه و تـره بـار و سـاماندهی مشـاغل شـهری شـهرداری اصفهـان بـه گفتوگو نشسـتیم:
*یکی از کارکردهای سـاماندهی مشـاغل تهیه زمین برای انتقال مشـاغل مزاحم است، در ایـن خصـوص چه اقداماتی انجـام داده اید؟سـال گذشـته سـازمان پیگیـری مطالبـات از شـهرداری و احیـاء و در اختیـار گرفتـن زمینهـای مـورد نیـازرا انجـام و اخیـرا صورتجلسـه تحویل آن تنظیـم و در اختیار سـازمان قـرار داده شـده اسـت. ارزش ریالـی مطالبـات سـازمان ۷۰ میلیـارد تومـان برآورد شـده بود امـا بـه لحـاظ تغییـر ماهیـت و کاربـری و افزایـش قیمت زمیـن اکنـون دوبرابـر ارزش ریالی فعلـی بـرآورد شـده اسـت.
*از امور محوله این بخش سازمان تهیه ملک برای چه شغلی در اولویت بخش امالک است؟
 بـا وجـود آالیندگیهـای زیسـت محیطـی کـه هماننـد چتـری اصفهـان را فـرا گرفتـه، قطعـا سـاماندهیهای مشـاغل شـهری مزاحـم و آالینـده بـا توجـه بـه حجـم ترافیـک و تـردد خودروهـای درون شـهری، سـاخت و ایجـاد شـهرکهای جدیـد بـه دنبـال سـر ریزشـدن مشـاغل صنعتـی و کارگاهـی نیـز در اولویـت سـاماندهی سـازمان قـرار دارد. بر اسـاس بند ۲۰ ماده ۵۵ شـهرداریها؛ این سـازمان وظیفه هدایت و اسـتقرار مشـاغل مزاحـم شـهری را بـر عهـده دارد کـه پـس از تشـکیل پروندههـای مشـاغل مزاحـم در شـهرداری اخطار آن صادر و سـپس نامه ای نیز برای سـاماندهی به سـازمان سـاماندهی مشـاغل ارسـال میشـود کـه عملا مـا نـه میتوانیم آنهـا را پلمب نگـه داریـم و نه تعطیل کنیـم بلکـه بایـد محلهـای جدید و مجتمعهای صنفی جدیدی را برای انتقال و اسـتقرار آنهـا بـا توجـه بـه مسـائل زیسـت محیطـی، محیـط شـهری و آمایـش سـرزمین جایگزیـن کنیم.

* گویا شهرک امیر کبیر دیگر جوابگوی نیازهای جدید نیست؛ برای مشاغل صنعتی و کارگاهی چه فکری شـده است؟ بلـه درسـت اسـت؛ مطالعـات ایجـاد شـهرک کارگاهـی شـمال شـرق در ابتـدای جـاده اصفهـان و حبیـب آبـاد در مجـاورت رینـگ چهـارم ترافیکـی را در حـدود ۵۰۰ تـا ۶۰۰ هکتـار زمیـن آغـاز کردیـم. ایـن محـل بـرای ایجـاد مجتمعهـای صنفـی کارگاهـی جدیـد بـا دسترسـی راحـت جانمایـی و فعلا در مرحلـه تغییـر کاربـری اسـت زیـرا تمـام کارگاههـای شـهرکهای سـه گانـه امیـر کبیـر، نیـک اندیـش و قصر صنعت تقریبـا واگذار شـده و به ظرفیـت تکمیـل رسـیده انـد و مـا بایـد شـهرکهای جدیدی را بر اسـاس بنـد ۲۰ مـاده ۵۵ شـهرداریها برای مشـاغل مزاحم و کارگاهی تعریف کنیم. البته ناگفته نماند؛ قسـمت شـهرک الحاقـی بـه شـهرک امیـر کبیـر را بـه وسـعت ۲۶ هکتـار واقـع در ابتـدای خیابـان عطـاء الملـک پیشـبینی کـرده ایـم کـه خوشـبختانه بـا مشـخص شـدن مبلـغ پرداخـت وجـه تبصـره بنـد یـک جهاد کشـاورزی تغییـر کاربری و اجـازه تفکیک و سـاخت کارگاه به صـورت زمیـن خـام مهیـا شـده اسـت امـا بـاز هم جوابگـوی حجم نیاز سـاماندهی سـایر مشـاغل نیسـت.

* گویا شهرک امیر کبیر دیگر جوابگوی نیازهای جدید نیست؛ برای مشاغل صنعتی و کارگاهی چه فکری شـده است؟ بلـه درسـت اسـت؛ مطالعـات ایجـاد شـهرک کارگاهـی شـمال شـرق در ابتـدای جـاده اصفهـان و حبیـب آبـاد در مجـاورت رینـگ چهـارم ترافیکـی را در حـدود ۵۰۰ تـا ۶۰۰ هکتـار زمیـن آغـاز کردیـم. ایـن محـل بـرای ایجـاد مجتمعهـای صنفـی کارگاهـی جدیـد بـا دسترسـی راحـت جانمایـی و فعلا در مرحلـه تغییـر کاربـری اسـت زیـرا تمـام کارگاههـای شـهرکهای سـه گانـه امیـر کبیـر، نیـک اندیـش و قصر صنعت تقریبـا واگذار شـده و به ظرفیـت تکمیـل رسـیده انـد و مـا بایـد شـهرکهای جدیدی را بر اسـاس بنـد ۲۰ مـاده ۵۵ شـهرداریها برای مشـاغل مزاحم و کارگاهی تعریف کنیم. البته ناگفته نماند؛ قسـمت شـهرک الحاقـی بـه شـهرک امیـر کبیـر را بـه وسـعت ۲۶ هکتـار واقـع در ابتـدای خیابـان عطـاء الملـک پیشـبینی کـرده ایـم کـه خوشـبختانه بـا مشـخص شـدن مبلـغ پرداخـت وجـه تبصـره بنـد یـک جهاد کشـاورزی تغییـر کاربری و اجـازه تفکیک و سـاخت کارگاه به صـورت زمیـن خـام مهیـا شـده اسـت امـا بـاز هم جوابگـوی حجم نیاز سـاماندهی سـایر مشـاغل نیسـت.