دومین پنل نشست تخصصی کمیته سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کلانشهرهای کشور

مهمترین هدف از برگزاری این نشست انتقال تجربیات مدیران شهری به سایر کلانشهرها برای ارتقا کیفیت تصمیم گیری های شهری و بهبود حال شهروندان است.

دومین پنل نشست تخصصی کمیته سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کلانشهرهای کشور

✅ مدیران سازمان‌های ساماندهی و مشاغل شهری کلانشهرها در دومین پنل نشست تخصصی کمیته سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کلانشهرهای کشور در حال گفت و گو و انتقال تجربه هستند.

✅ مهمترین هدف از برگزاری این نشست انتقال تجربیات مدیران شهری به سایر کلانشهرها برای ارتقا کیفیت تصمیم گیری های شهری و بهبود حال شهروندان است.