اساسنامه مالی مستقل سازمان میادین در حال تهیه است

رویکرد واحد کلانشهرها در روند فعالیت کمک می‌کند اهداف مختلف مدیریت شهری در راستای بهبود حال شهروندان و افزایش رفاه عمومی کمک کند.

اساسنامه مالی مستقل سازمان میادین در حال تهیه است

سید احمد مرتضوی، مدیر امور هماهنگی مناطق و سازمان‌های شهرداری اصفهان در دومین نشست تخصصی کمیته سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کلانشهرهای کشور گفت:

اساسنامه مالی مستقل سازمان میادین در حال تهیه است

✅ رویکرد واحد کلانشهرها در روند فعالیت کمک می‌کند اهداف مختلف مدیریت شهری در راستای بهبود حال شهروندان و افزایش رفاه عمومی کمک کند.

✅ آیین نامه معاملاتی و اساسنامه مالی مستقل سازمان میادین و مشاغل شهری در حال تهیه است و تا پایان سال آماده و به شورای شهر ارائه می‌شود.