دومین پنل تخصصی نشست تخصصی کمیته سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کلانشهرهای کشور با هدف بررسی و ارائه اساسنامه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان آغاز شد.

در این پنل همچنین قرار است لایحه برنامه هفتم توسعه بررسی شود و به انتقال تجربه ساماندهی دستفروش ها در اصفهان پرداخته شود.

دومین پنل تخصصی نشست تخصصی کمیته سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کلانشهرهای کشور با هدف بررسی و ارائه اساسنامه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان آغاز شد.

دومین پنل تخصصی نشست تخصصی کمیته سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کلانشهرهای کشور با هدف بررسی و ارائه اساسنامه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری اصفهان آغاز شد.

✅ در این پنل همچنین قرار است لایحه برنامه هفتم توسعه بررسی شود و به انتقال تجربه ساماندهی دستفروش ها در اصفهان پرداخته شود.

✅ دومین نشست تخصصی کمیته سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کلانشهرهای کشور با حضور مدیران شهری کلانشهرها به میزبانی اصفهان در حال برگزاری است.