کسب‌وکارهای خرد نقش مهمی در اقتصاد جهان دارند / نمی‌توان در ساماندهی مشاغل به کسب و کارهای خرد بی‌توجه بود

شرکت های خرد در جهان امروز برای زنده ماندن مبارزه می‌کنند؛ مهاجرت شرکت ها از جهان سنتی به سمت جهان دیجیتال رویکرد مهمی است که می‌تواند به بقا کسب و کارها کمک کند.

کسب‌وکارهای خرد نقش مهمی در اقتصاد جهان دارند / نمی‌توان در ساماندهی مشاغل به کسب و کارهای خرد بی‌توجه بود

رسول سراییان، مشاور تحول دیجیتال و سخنران نخستین پنل دومین نشست تخصصی کمیته سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کلانشهرهای کشور گفت:

کسب‌وکارهای خرد نقش مهمی در اقتصاد جهان دارند / نمی‌توان در ساماندهی مشاغل به کسب و کارهای خرد بی‌توجه بود

✅ کسب و کارهای خرد و متوسط در جهان امروز سهم قابل توجهی از فضای کسب و کاری جامعه را تشکیل می‌دهند.

✅ شرکت های خرد در جهان امروز برای زنده ماندن مبارزه می‌کنند؛ مهاجرت شرکت ها از جهان سنتی به سمت جهان دیجیتال رویکرد مهمی است که می‌تواند به بقا کسب و کارها کمک کند.

✅ ۵۵ درصد اقتصاد چین امروز مبتنی بر رویکردهای دیجیتال است.

✅ نمی‌توان در مدیریت شهری و ساماندهی مشاغل به ظرفیت مهم کسب و کارهای دیجیتال بی‌توجه بود.

✅ سهم کشاورزی در اقتصاد دنیا به ۵ درصد کاهش پیدادکرده و امروز ۶۷ درصد سهم اقتصاد دنیا به خدمات منوط می‌شود؛ این سهم در ایران حدود ۵۵ درصد است؛ توسعه اصلی رویکرد اقتصاد جهان به سمت خدمات رفته و از همین رو باید به این سهم دیجیتال این بخش توجه کرد.

✅ پله نخستی که ما در موضوع هوشمندسازی باید به آن توجه کنیم، موضوع فرهنگ است.

✅ دغدغه مهم ما باید پیش از ساماندهی مشاغل خرد بقای کسب و کارها باشد؛ کمک به دیجیتال شدن کسب و کارها می‌تواند کسب و کارهای خرد را زنده نگه دارد.

✅ موضوع دیجیتال شدن کسب و کارها در همه جهان دغدغه مهم است؛ کشورهای توسعه یافته در مسیر این بلوغ دیجیتال شروع به حرکت کردند.


رسول سراییان، مشاور تحول دیجیتال و سخنران نخستین پنل دومین نشست تخصصی کمیته سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کلانشهرهای کشور گفت:

کمک به دیجیتال کردن کسب و کارها می‌تواند بسیاری از مشکلات مشاغل شهری را کاهش دهد


✅ تحول دیجیتال و ساماندهی مشاغل مزاحم نیازمند ایجاد پلتفرم های دیجیتال، ساخت مکان‌های جدید دیجیتال و در نتیجه ساماندهی مشاغل مزاحم است.

✅ برای ایجاد این مشکلات اگر همه کلانشهرها از زیرساخت‌های مشترک استفاده کنند می‌توان بهره‌وری فضای ایجاد شده را ارتقا داد.

✅ بهره‌گیری از ظرفیت دیجیتال در کسب‌وکارها کمک می‌کند اطلاعات دقیق در برنامه‌ریزی و امکان اصلاح دقیق در نقطه عملکردی را به ما نشان دهد.

✅ تسهیلگری و اقدامات راهبردی سازمان میادین برای ساماندهی مشاغل مزاحم نیازمند آگاه‌سازی مردم با بهره‌گیری از ظرفیت تبلیغات شهری است.

✅ ارائه مشوق‌های مالی و معافیت‌های مختلف برای کسب و کارها در راستای ساماندهی مشاغل زمینه خوبی برای حضور در پلتفرم‌های دیجیتال است.

✅ سرمایه‌گذاری در توسعه مهارت های انسانی و توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات، اجرای چارچوب‌های قانونی و اجرایی و ایجاد مراکز دانش تحول دیجیتال می‌تواند نقش سازمان های میادین را در ساماندهی مشاغل شهری در مسیر دیجیتال فعال کند.

✅ دیجیتال شدن کسب و کارها در اقتصاد فعلی یک انتخاب نیست بلکه شرطی برای بقای کسب و کارها به حساب می‌آید.

✅ سازمان ساماندهی مشاغل باید با ایفای نقش تسهیلگری همراه با مشوق‌های مالی و غیرمالی برای کسب و کارها و مردم به حفظ و ساماندهی کسب‌وکار ها کمک کند.