مصوبات این جلسات از مشکلات آینده شهرها جلوگیری می‌کند

نگاه جامع و دقیق در این جلسات می‌تواند در تصویب قوانین اجرایی برای آینده کمک کرده و با بهره‌گیری از نگاه همه جانبه شرکت کنندگان از ایجاد مشکلات شهری در آینده جلوگیری کرد

مصوبات این جلسات از مشکلات آینده شهرها جلوگیری می‌کند

ابوالفضل کریمیان، دبیر کمسیون کلانشهر‌ خدمات شهری در دومین نشست تخصصی کمیته سازمان های ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی کلانشهرهای کشور:

مصوبات این جلسات از مشکلات آینده شهرها جلوگیری می‌کند


✅ نگاه جامع و دقیق در این جلسات می‌تواند در تصویب قوانین اجرایی برای آینده کمک کرده و با بهره‌گیری از نگاه همه جانبه شرکت کنندگان از ایجاد مشکلات شهری در آینده جلوگیری کرد.

✅ مصوبات این جلسات باید با پیگیری مدیران به زمینه اجرا رسیده و خروجی عملی آن را در شهرها ببینیم.