گاه به موضوع هوشمندی باید در افق ۲۰ ساله مد نظر قرار گیرد

از گذشته تاکنون، سازمان های میادین اهمیت بسیاری داشته و در سال های اخیر این موضوع جلوه مهم خود را به اثبات رسانده است.

گاه به موضوع هوشمندی باید در افق ۲۰ ساله مد نظر قرار گیرد


مهدی بقایی، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری اصفهان گفت:

از گذشته تاکنون، سازمان های میادین اهمیت بسیاری داشته و در سال های اخیر این موضوع جلوه مهم خود را به اثبات رسانده است.

باید جایگاه شهرداری در موضوع هوشمندی و نگاه به آینده کسب و کارها مورد بررسی قرار گیرد.

✅توزیع عادلانه کسب و کار در شهر نیاز به توجه دارد و باید در کنار میادین شهری به آن نیز توجه شود.

✅در آینده به هر حال همه کسب و کار به سمت دیجیتال شدن می‌روند و باید برای افق ۲۰ ساله شهری روی این موضوع سرمایه گذاری شود.

✅در آینده مدیریت شهری باید به موضوع متاورس نگاه ویژه ای داشت؛ متولی کسب و کارها در شهر سازمان مشاغل شهری است و از همین رو باید به آینده این موضوع توجه داشت.

✅در آینده شهرها، مجموعه هایی که دیتاهای خرد را مورد بررسی قرار می‌دهند باید به کمک شهرداری ها در تصمیم گیری بیایند و ما باید بتوانیم از این ظرفیت مهم استفاده کنیم.

✅ما باید جایگاه فعلی خودمان را بررسی کرده و طبق این جایگاه به سمت مسیر هوشمندی برویم؛ هوشمندی در شرایط فعلی خلاصه نمی‌شود و باید به آینده نگاه دقیقی داشت.

✅سازمان میادین و مشاغل شهری باید در جایگاهی قرار گیرد که هر کسب و کاری برای فعالیت از سازمان مشاغل شهری هم نیاز به دریافت مجوز داشته باشد.

✅به طور قطع در آینده نزدیک نیاز به نگاه داده محور بر پایه حرکت هوشمند جهانی دارد.