فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار

سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان با نمایندگی از سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قصد دارد به منظور مولدسازی داراییهای شهر در راستای توسعه و متمرکز نمودن خدمات حوزه صنایع دستی با هدف ایجاد رونق اقتصادی وگردشگری، اقدام به "احداث باغ موزه صنایع دستی اصفهان " با بهره مندی از ظرفیت و توانمندی های در اختیار بخش خصوصی نماید.

فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار

سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شهرداری اصفهان با نمایندگی از سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری قصد دارد به منظور مولدسازی داراییهای شهر در راستای توسعه و متمرکز نمودن خدمات حوزه صنایع دستی با هدف ایجاد رونق اقتصادی وگردشگری، اقدام به "احداث باغ موزه صنایع دستی اصفهان " با بهره مندی از ظرفیت و توانمندی های در اختیار بخش خصوصی نماید.


اطلاعات بیشتر:invest.isfahan.ir
بازگشت اسناد: شنبه 20آبان 1402


وب سایت؛ invest.isfahan.ir
ایتا: @city_opportunitys
روبیکا: https://rubika.ir/City_Opportunites