سرمایه‌گذاران ایده‌های خود را برای ساماندهی مشاغل شهری اصفهان ارائه دهند

در حوزه ساماندهی مشاغل شهری نیز سازمان از لحاظ سرمایه زمین در شرایط مناسبی است و سرمایه‌گذاران می‌توانند ایده‌های خود را در زمینه ساماندهی مشاغل شهری که به نوعی متناسب با زندگی شهرنشینی فعلی نیست یا مزاحمت‌هایی مانند ترافیک ایجاد کرده است، ارائه دهند.

سرمایه‌گذاران ایده‌های خود را برای ساماندهی مشاغل شهری اصفهان ارائه دهند

میدان مرکزی میوه و تره‌بار شهر اصفهان بعد از میدان مرکزی تهران، بزرگترین میدان‌مرکزی است که ظرفیت‌های خوبی در آن جهت سرمایه‌گذاری و ورود سرمایه‌گذاران شهر اصفهان وجود دارد که در صورت مراجعه می‌توانند با زمین‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری سازمان آشنا شوند.


در حوزه ساماندهی مشاغل شهری نیز سازمان از لحاظ سرمایه زمین در شرایط مناسبی است و سرمایه‌گذاران می‌توانند ایده‌های خود را در زمینه ساماندهی مشاغل شهری که به نوعی متناسب با زندگی شهرنشینی فعلی نیست یا مزاحمت‌هایی مانند ترافیک ایجاد کرده است، ارائه دهند.


#امیرحسین_ماه‌آورپور
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌‎بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان