« آگهي مزايده »

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد بهره برداري از برخی از غرفات بازار گل و گیاه همدانیان، بهره برداری از بازارهای روز کوثر 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 ،10، 12، 13، 14 و 15 و همچنین اجاره تریاها و اتاق های ماساژ مجموعه بهتوانی غدیر  را از طريق مزايده عمومی به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

« آگهي مزايده »

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد بهره برداري از برخی از غرفات بازار گل و گیاه همدانیان با شماره مزایده های (5002005976000144 تا 5002005976000157)، بهره برداری از بازارهای روز کوثر 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 ،10، 12، 13، 14 و 15 به ترتیب با شماره مزایده های (5002005976000158 تا 5002005976000169) و همچنین اجاره تریاها و اتاق های ماساژ مجموعه بهتوانی غدیر با شماره مزایده (5002005976000170) را از طريق مزايده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) به صورت الکترونیکی واگذار نماید.


زمان انتشار در سایت: 10/08/1402 ساعت10:00

مهلت دریافت اسناد مزایده: 17/08/1402 ساعت 10:00

تاریخ بازدید: 10/08/1402 تا 25/08/1402 ساعت 10:00 تا 12:00

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 27/08/1402 ساعت:10:00

زمان بازگشایی: 29/08/1402 ساعت 10:00

زمان اعلام برنده تریاها و اتاق های ماساژ: 30/08/1402 ساعت10:00

زمان اعلام برنده غرفات گل و گیاه و بازارهای روز کوثر: 06/09/1402 ساعت10:00


1‏- ارائه سپرده شركت در مزايده به میزان و شرح مندرج در اسناد الزامي است.

2‏- سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.

3‏- شرکت در مزایده به منزله قبول تمام شروط و مقررات می باشد.

4‏- شرایط و نحوه واگذاری و مشخصات کاملاً در اسناد مزایده اعلام گردیده که پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به همراه سایر مدارک و مستندات اعلامی به پیشنهاد خود ضمیمه و ارسال نمایند. ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است :

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در صورت وجود هزینه مربوطه)، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد .

2- کلیه اطلاعات موارد اجاره شامل مشخصات، شرایط و نحوه اجاره در برد اعلان عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

3- علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی(توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند : مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 1456-021 اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت سامانه (www.setadiran.ir) بخش "ثبت نام/پروفایل مزایده گر "موجود است.