مناقصه عمومی یک مرحله ای

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد فراخوان مناقصه عملیات تهیه مصالح و تجهیزات،حفاری کانال و اجرای کابل کراسلینک پلی اتیلن و تجهیز پست برق زمینی 20 کیلو ولت به ظرفیت kva630 مجتمع صنفی خواروبار و خشکبار میدان مرکزی میوه و تره بار را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد فراخوان مناقصه عملیات تهیه مصالح و تجهیزات،حفاری کانال و اجرای کابل کراسلینک پلی اتیلن و تجهیز پست برق زمینی 20 کیلو ولت به ظرفیت kva630 مجتمع صنفی خواروبار و خشکبار میدان مرکزی میوه و تره بار شماره فراخوان (2002005976000010) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.


متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.


1- ارائه سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 820.000.000 ريال طي ضمانت نامه بانكي يا فيش پرداختي الزامي است.
2- مدت اجرای کار سه ماه شمسی است.
3- سازمان در رد يك يا تمام پيشنهادها مختار است در اين صورت سپرده ها مسترد خواهد شد.
4- شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول تمام شروط و تکالیف شهرداری اصفهان موضوع ماده 10 آیین نامه معاملات شهرداری می باشد.


مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار فراخوان:

08/07/1402 مورخ 10:00


- مهلت دریافت اسناد فراخوان:

مورخ 12/07/1402 تا ساعت 10:00


- مهلت ارسال پیشنهادات:

مورخ 22/07/1402 تا ساعت10:00


- زمان بازگشایی پاکت ها:

مورخ 24/07/1402 ساعت 10:00