مناقصه عمومی یک مرحله ای

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد فراخوان مناقصه خدمات نظافت و حمل زباله های میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان و برخی دیگر از مراکز سازمان و مناقصه انجام امور خدماتی، اجرایی و ساماندهی برپایی روز بازارهای سازمان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد فراخوان مناقصه خدمات نظافت و حمل زباله های میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان و برخی دیگر از مراکز سازمان و مناقصه انجام امور خدماتی، اجرایی و ساماندهی برپایی روز بازارهای سازمان به ترتیب با شماره فراخوان های (2002005976000008 و 2002005976000009 ) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.


متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.


مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: 22/06/1402 مورخ 10:00


- مهلت دریافت اسناد فراخوان: مورخ 29/06/1402 تا ساعت 10:00


- مهلت ارسال پیشنهادات: مورخ 08/07/1402 تا ساعت10:00


- زمان بازگشایی پاکت ها: مورخ 10/07/1402 ساعت 10:00


نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: در شرایط شرکت در مناقصه مشخص می باشد.

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : اصفهان، کندرو ضلع غربی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، حدفاصل چهارراه پیروزی و خیابان رکن الدوله، نبش کوچه احسان، پلاک 5