معاون ساماندهی مشاغل شهری سازمان میادین و ساماندهی از واگذاری 75 قطعه به واحد های ریخته گری شهر خبر داد

از سنوات گذشته تاکنون درخصوص واگذاری 75قطعه به واحدهای ریخته گری مزاحم شهری درشهرک بزرگ صنعتی اصفهان اقدام شده است و با توجه به اتمام پلاک های مربوطه در خصوص پیگیری اخذ مجوز ۵۰ هکتار در فاز توسعه شهرک ازاداره کل حفاظت محیط زیست استان جهت انتقال کلیه کارگاه های مزاحم سطح شهر اصفهان اقدام شده است .

معاون ساماندهی مشاغل شهری سازمان میادین و ساماندهی از واگذاری 75 قطعه به واحد های ریخته گری شهر خبر داد

نوید زندی افزود :درکارگروه محلی ساماندهی مشاغل مزاحم شهری که به ریاست فرماندار و دبیری سازمان میادین جهت ساماندهی مشاغل مزاحم شهری تشکیل می گردد از 25رسته مشاغل وصنوف مزاحم شهری مندرج درآئین نامه مصوب هیات وزیران و مطالعات طرح جامع ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان ساماندهی با اولویت بندی کارگاه های ریخته گری ،کارگاه های مزاحم طلاسازی ،کارگاه های موزاییک سازی، کارگاه های نساجی وسراجی دردستورکارقرارگرفت که روند اقدامات به شرح ذیل درحال پیگیری وانجام می باشد


از سنوات گذشته تاکنون درخصوص واگذاری 75قطعه به واحدهای ریخته گری مزاحم شهری درشهرک بزرگ صنعتی اصفهان اقدام شده است و با توجه به اتمام پلاک های مربوطه در خصوص پیگیری اخذ مجوز ۵۰ هکتار در فاز توسعه شهرک ازاداره کل حفاظت محیط زیست استان جهت انتقال کلیه کارگاه های مزاحم سطح شهر اصفهان اقدام شده است .