اتمام عملیات ۳۰۰۰۰ متر مربع روکش آسفالت خیابان ها و معابر بازار گل و گیاه ارغوان

عملیات روکش آسفالت خیابان ها و معابر بازار گل و گیاه ارغوان از جمله پارکینگ بازار ،معابر محله طبیعت ،معابر محله گلشن و سایر قسمت های بازار گل و گیاه ارغوان به مساحت سی هزار متر مربع و صرف اعتباری بالغ بر هشتاد میلیارد ریال انجام و آماده بهره برداری شد

اتمام عملیات ۳۰۰۰۰ متر مربع روکش آسفالت خیابان ها و معابر بازار گل و گیاه ارغوان

عملیات روکش آسفالت خیابان ها و معابر بازار گل و گیاه ارغوان از جمله پارکینگ بازار ،معابر محله طبیعت ،معابر محله گلشن و سایر قسمت های بازار گل و گیاه ارغوان به مساحت سی هزار متر مربع و صرف اعتباری بالغ بر هشتاد میلیارد ریال انجام و آماده بهره برداری شد