آگهی مزایده

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد اجاره غرفات گل آرایی بازار گل و گیاه همدانیان را از طريق مزايده عمومی به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

آگهی مزایده

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد اجاره غرفات گل آرایی بازار گل و گیاه همدانیان (با شماره مزایده 5002005976000109 ) را از طريق مزايده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) به صورت الکترونیکی واگذار نماید.


زمان انتشار در سایت:

04/06/1402 ساعت10:00


مهلت دریافت اسناد مزایده:

08/06/1402 ساعت 10:00


تاریخ بازدید:

04/06/1402 تا 17/06/1402 ساعت 10:00 تا 12:00


آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:

18/06/1402 ساعت:10:00


زمان بازگشایی:

20/06/1402 ساعت 11:00


زمان اعلام برنده:

21/06/1402 ساعت10:00