آگهي مزايده

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد واحدهای تجاری ساختمان نیک اندیش واقع در کنارگذر غربی بزرگراه شهید خرازی، نیش جنوبی خیابان شهیدان غربی را از طريق مزايده عمومی به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

آگهي مزايده

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد واحدهای تجاری ساختمان نیک اندیش واقع در کنارگذر غربی بزرگراه شهید خرازی، نیش جنوبی خیابان شهیدان غربی را از طريق مزايده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 2002005976000009 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.


زمان انتشار در سایت:

04/06/1402 ساعت 10:00


مهلت دریافت اسناد مزایده:

08/06/1402 ساعت 10:00


تاریخ بازدید:

04/06/1402 تا 17/06/1402 ساعت 10:00 تا 12:00


آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت

18/06/1402 ساعت 10:00


زمان بازگشایی:

20/06/1402 ساعت 11:00

زمان اعلام برنده:

21/06/1402 ساعت 10:00