آگهي مزايده

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد بهره برداري از برخی از غرفات تالار 25 میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان با کاربری عمده فروشی میوه و اجاره غرفه 11 تالار 21 با کاربری نانوائی و غرفه 383 محوطه سبزی با کاربری سوپر مواد غذایی میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان را از طريق مزايده عمومی به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

آگهي مزايده

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد بهره برداري از برخی از غرفات تالار 25 میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان با کاربری عمده فروشی میوه (با شماره مزایده های ۵۰۰۲۰۰۵۹۷۶۰۰۰۰95 تا ۵۰۰۲۰۰۵۹۷۶۰۰۰108) و اجاره غرفه 11 تالار 21 با کاربری نانوائی و غرفه 383 محوطه سبزی با کاربری سوپر مواد غذایی میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان با شماره مزایده (۵۰۰۲۰۰۵۹۷۶۰۰۰۰94) را از طريق مزايده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) به صورت الکترونیکی واگذار نماید.


زمان انتشار در سایت:

04/06/1402 ساعت10:00


مهلت دریافت اسناد مزایده:

08/06/1402 ساعت 10:00


تاریخ بازدید:

04/06/1402 تا 17/06/1402 ساعت 10:00 تا 12:00


آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:

18/06/1402 ساعت:10:00


زمان بازگشایی:

20/06/1402 ساعت 11:00


زمان اعلام برنده غرفات تالار 25:

26/06/1402 ساعت10:00


زمان اعلام برنده سایر غرفات :

21/06/1402 ساعت10:00