اجرای تاسیسات برق بازار گل و گیاه ارغوان به ارزش ۱۴۰ میلیارد ریال

یکی از اقدامات ضروری در راستای تکمیل پروژه بازار گل و گیاه ارغوان، تأمین و اجرای تأسیسات زیربنایی در حوزه برق است.

اجرای تاسیسات برق بازار گل و گیاه ارغوان به ارزش ۱۴۰ میلیارد ریال

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان با اشاره به اجرای تأسیسات برق بازار گل و گیاه ارغوان به ارزش ۱۴۰ میلیارد ریال از سال گذشته تاکنون گفت: یکی از اقدامات ضروری در راستای تکمیل پروژه بازار گل و گیاه ارغوان، تأمین و اجرای تأسیسات زیربنایی در حوزه برق است.