آگهي مزايده

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد یک دستگاه خودرو وانت کاپرا دو کابین سفید روغنی مدل 1394 را از طريق مزايده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

آگهي مزايده

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد یک دستگاه خودرو وانت کاپرا دو کابین سفید روغنی مدل 1394 را از طريق مزايده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) و با شماره مزایده 1002005976000001 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.


زمان انتشار در سایت:

18/05/1402 ساعت 10:00


مهلت دریافت اسناد مزایده:

22/05/1402 ساعت 10:00


تاریخ بازدید:

18/05/1402 تا 31/05/1402 ساعت 10:00 تا 12:00


آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:

01/06/1402 ساعت 10:00


زمان بازگشایی:

04/06/1402 ساعت 10:00


زمان اعلام برنده:

06/06/1402 ساعت 10:0