آگهي مزايده

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد اجاره یک قطعه زمین با کاربری خدماتی به نشانی اصفهان، خیابان امام خمینی، کوی سراج را از طريق مزايده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

آگهي مزايده

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد اجاره یک قطعه زمین با کاربری خدماتی (با شماره مزایده 5002005976000093) به نشانی اصفهان، خیابان امام خمینی، کوی سراج را از طريق مزايده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) به صورت الکترونیکی واگذار نماید.


زمان انتشار در سایت:

18/05/1402 ساعت 10:00


مهلت دریافت اسناد مزایده:

22/05/1402 ساعت 10:000


تاریخ بازدید:

18/05/1402 تا 31/05/1402 ساعت 10:00 تا 12:00


آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:

01/06/1402 ساعت 10:00


زمان بازگشایی:

04/06/1402 ساعت 10:00


زمان اعلام برنده:

06/06/1402 ساعت 10:00