آگهي مزايده

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد بهره برداري از برخی از غرفات بازار گیاهان دارویی ، غرفه 14-13 بازار کوثر 6 با کاربری صیفی جات، غرفه 164 بازار گل و گیاه با کاربری ماهی زینتی ، برخی از غرفات تالار 25 میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان با کاربری عمده فروشی میوه ، برخی از غرفات بازار گل و گیاه همدانیان و همچنین اجاره غرفه 11 تالار 21 میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان با کاربری نانوایی را از طريق مزايده عمومی واگذار نماید.

آگهي مزايده

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد بهره برداري از برخی از غرفات بازار گیاهان دارویی (با شماره مزایده های ۵۰۰۲۰۰۵۹۷۶۰۰۰۰53 و ۵۰۰۲۰۰۵۹۷۶۰۰۰۰54)، غرفه 14-13 بازار کوثر 6 با کاربری صیفی جات (با شماره مزایده ۵۰۰۲۰۰۵۹۷۶۰۰۰۰55 )، غرفه 164 بازار گل و گیاه با کاربری ماهی زینتی (با شماره مزایده ۵۰۰۲۰۰۵۹۷۶۰۰۰۰56 )، برخی از غرفات تالار 25 میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان با کاربری عمده فروشی میوه (با شماره مزایده های ۵۰۰۲۰۰۵۹۷۶۰۰۰۰57 تا ۵۰۰۲۰۰۵۹۷۶۰۰۰۰71)، برخی از غرفات بازار گل و گیاه همدانیان (با شماره مزایده های ۵۰۰۲۰۰۵۹۷۶۰۰۰۰72 تا ۵۰۰۲۰۰۵۹۷۶۰۰۰۰86) و همچنین اجاره غرفه 11 تالار 21 میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان با کاربری نانوایی (با شماره مزایده را ۵۰۰۲۰۰۵۹۷۶۰۰۰۰87) را از طريق مزايده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) به صورت الکترونیکی واگذار نماید.

زمان انتشار در سایت: 07/05/1402 ساعت10:00


مهلت دریافت اسناد مزایده: 12/05/1402 ساعت 10:00


تاریخ بازدید: 07/05/1402 تا 21/05/1402 ساعت 10:00 تا 12:00


آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 22/05/1402 ساعت:10:00


زمان بازگشایی: 23/05/1402 ساعت 10:00


زمان اعلام برنده: 28/05/1402 ساعت10:00