مناقصه عمومی یک مرحله ای

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد فراخوان مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی، حفاظت و امنیت فیزیکی جمعه بازار بعثت واقع در خیابان بعثت و جمعه بازار خودرو واقع در شهرک امیرکبیر با شماره فراخوانرا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد فراخوان مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی، حفاظت و امنیت فیزیکی جمعه بازار بعثت واقع در خیابان بعثت و جمعه بازار خودرو واقع در شهرک امیرکبیر با شماره فراخوان (2002005976000007) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.


متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان: مورخ 11/05/1402 ساعت 10:00


- مهلت دریافت اسناد فراخوان: مورخ 18/05/1402 تا ساعت 10:00


- مهلت ارسال پیشنهادات: مورخ 28/05/1402 تا ساعت10:00


- زمان بازگشایی پاکت ها: مورخ 30/05/1402 ساعت 10:00