مناقصه عمومی یک مرحله ای

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد فراخوان مناقصه خدمات امداد و نجات و نجات غریق در استخرهای آقایان و بانوان مجموعه بهتوانی غدیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

مناقصه عمومی یک مرحله ای

سازمان ميادين ميوه و تره بار و ساماندهي مشاغل شهري شهرداري اصفهان در نظر دارد فراخوان مناقصه خدمات امداد و نجات و نجات غریق در استخرهای آقایان و بانوان مجموعه بهتوانی غدیر واقع در کنارگذر شرقی بزرگراه شهید صیاد شیرازی، شمال باغ غدیر با شماره فراخوان (2002005976000006) با برآورد تقریبی 29.059.537.628 ريال را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت¬ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.


متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند