آگهي مزايده برخی واحدهای تجاری-اداری ساختمان نیک اندیش

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد برخی واحدهای تجاری-اداری ساختمان نیک اندیش خیابان شهیدان ، یک قطعه زمین مسکونی به نشانی اصفهان، خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان بهارستان با شماره مزایده و تعدادی قطعه زمین در شهرک کارگاهی نیک اندیش را از طريق مزايده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، به فروش برساند.

آگهي مزايده برخی واحدهای تجاری-اداری ساختمان نیک اندیش

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداري اصفهان در نظر دارد برخی واحدهای تجاری-اداری ساختمان نیک اندیش خیابان شهیدان به نشانی اصفهان، کنارگذر غربی بزرگراه شهید خرازی، نبش جنوبی خیابان شهیدان غربی با شماره مزایده (2002005976000006)، یک قطعه زمین مسکونی به نشانی اصفهان، خیابان امام خمینی، ابتدای خیابان بهارستان با شماره مزایده (2002005976000007) و تعدادی قطعه زمین در شهرک کارگاهی نیک اندیش به نشانی اصفهان، سه راهی پینارت با شماره مزایده (2002005976000008)را از طريق مزايده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) به صورت الکترونیکی به فروش برساند.


زمان انتشار در سایت: 04/05/1402 ساعت 10:00


مهلت دریافت اسناد مزایده: 11/05/1402 ساعت 10:00


تاریخ بازدید: 04/05/1402 تا 19/05/1402 ساعت 10:00 تا 12:00


آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت 21/05/1402 ساعت 10:00


زمان بازگشایی: 23/05/1402 ساعت 10:00


زمان اعلام برنده: 26/05/1402 ساعت 10:00