آگهی مزایده برخی غرفات میدان مرکزی میوه و تره بار

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد برخی از غرفات میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان به استثنایی عمده فروشی میوه و سبزی را به نشانی اصفهان، کیلومتر 5 جاده اصفهان_نائین از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

آگهی مزایده برخی غرفات میدان مرکزی میوه و تره بار

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد برخی از غرفات میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان به استثنایی عمده فروشی میوه و سبزی با شماره مزایده 5002005976000050 را به نشانی اصفهان، کیلومتر 5 جاده اصفهان_نائین از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی (https://www.setadiran.ir) به صورت الکترونیکی به اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

زمان انتشار در سایت:
1402/04/10(ساعت 10)

مهلت دریافت اسناد مزایده:
1402/04/15(ساعت 10)

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات:
1402/04/25(ساعت10)

زمان بازگشایی:
1402/04/26(ساعت 10)

زمان اعلام برنده:
1402/04/31(ساعت 10)

جهت اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:
Samandehi. Org
تلفن:
03132683601_4