آگهی مزایده غرفات بازار گل و گیاه همدانیان(با کاربری ماهیان زینتی و تجهیزات آکواریوم)

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد برخی از غرفات بازار گل و گیاه همدانیان اصفهان با کاربری ماهیان زینتی و نیز تجهیزات آکواریوم را به نشانی اصفهان، خیابان جی، خیابان همدانیان، روبروی پمپ بنزین از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

آگهی مزایده غرفات بازار گل و گیاه همدانیان(با کاربری ماهیان زینتی و تجهیزات آکواریوم)

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد برخی از غرفات بازار گل و گیاه همدانیان اصفهان با کاربری ماهیان زینتی و نیز تجهیزات آکواریوم با شماره مزایده 5002005976000047 تا 5002005976000049  را به نشانی اصفهان، خیابان جی، خیابان همدانیان، روبروی پمپ بنزین از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی (https://www.setadiran.ir) به صورت الکترونیکی به اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

زمان انتشار در سایت:
1402/04/10(ساعت 10)

مهلت دریافت اسناد مزایده:
1402/04/15(ساعت 10)

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات:
1402/04/25(ساعت10)

زمان بازگشایی:
1402/04/26(ساعت 10)

زمان اعلام برنده:
1402/04/31(ساعت 10)

جهت اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:
Samandehi. Org

تلفن:
03132683601_4