آگهی مزایده غرفات بازار گیاهان دارویی

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد برخی از غرفات بازار گیاهان دارویی اصفهان را به نشانی اصفهان، خیابان پروین، خیابان محیط زیست، خیابان شاهد از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به صورت الکترونیکی به اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

آگهی مزایده غرفات بازار گیاهان دارویی

سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان در نظر دارد برخی از غرفات بازار گیاهان دارویی اصفهان با شماره مزایده 5002005976000041 تا 5002005976000045 را به نشانی اصفهان، خیابان پروین، خیابان محیط زیست، خیابان شاهد از طریق مزایده عمومی با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی (https://www.setadiran.ir) به صورت الکترونیکی به اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد صلاحیت واگذار نماید.

زمان انتشار در سایت:
1402/04/10(ساعت 10)

مهلت دریافت اسناد مزایده:
1402/04/15(ساعت 10)

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات:
1402/04/25(ساعت10)

زمان بازگشایی:
1402/04/26(ساعت 10)

زمان اعلام برنده:
1402/04/31(ساعت 10)

جهت اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید:
Samandehi. Org

تلفن:
03132683601_4