بازدید مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان از سازمان میادین کلان شهر تهران

.