اجرای طرح های فرهنگی در میدان میوه و تره بار شهرداری اصفهان

طرح فرهنگی میدان میوه و تره بار شهرداری اصفهان