جلسه هم اندیشی با جناب آقای دکتر مرادی مشاوره پروژه جهت تقویت تولید وخدمات دانش بنیان

گزارش تصویری