اینفوگرافیک بابونه

به دلیل خواص ضد التهابی ، ضد میکروبی و ضد سرطانی قرن ها مورد استفاده قرار گرفته است.