بازدید بهره برداران فروشگاه های کوثر از نمایشگاه جامع مدیریت شهری

گزارش تصویری