بازدید آقای دکتر طغیانی، نماینده مجلس شورای اسلامی از شهرک کارگاهی امیرکبیر

گزارش تصویری