فیلم گزارشی از روز بازار بعثت

بلوار چمران، خیابان بعثت، بعد از سه راه گلستان، بازار بعثت