بهره برداری از سالن های بدنسازی مجموعه ورزشی غدیر شهرداری اصفهان

.