جلسه مشترک دستگاه های اجرایی استان در خصوص ساماندهی موازییک سازان سطح شهر

.