بازدید اعضای محترم شورای اسلامی شهر از پروژه های عمرانی سازمان

.