بازدید معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان و مدیر کل ورزش جوانان ازمجموعه غدیر

.