اعطای تقدیر نامه سه ستاره جشنواره تعالی سازمانی شهرداری اصفهان

.