بازدید معاونت خدمات شهری و مدیرعامل سازمان میادین و هیئت همراه اهواز

.