حضور و بازدید سر کنسول روسیه از بازار گل و گیاه همدانیان

.