بازدید از پروژه های سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان

.