استقبال مردم از میدان مرکزی میوه و تره بار اصفهان در روز های پایانی سال

.