استقبال مردم از بازار گل و گیاه همدانیان در روز های پایانی سال

.