معارفه جناب آقای شانظری

معاون طرح وتوسعه سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان