نشست صمیمانه معاون امور مشارکت های مردمی بهزیستی استان با جناب آقای دکتر ماه آور پور

.